Rezervujte si nehnuteľnosť už dnes

Pri kúpe nehnuteľnosti je nevyhnutné zistiť skutočný záujem a v prípade nášho záujmu si ju nejakým spôsobom poistiť, aby nehnuteľnosť nebola ponúkaná ďalším záujemcom. Aj na tento účel slúži rezervačná zmluva na nehnuteľnosť Ezmluva – tento vzor sprostredkúva elektronicky zameraná firma eZmluva ako užitočný model pri právnych záležitostiach. Ide o akýsi predstupeň kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť.

podpis

Čo konkrétne musí obsahovať táto zmluva?

zmluvné strany – fyzické alebo právnické osoby s dostupnými údajmi firmy a osobnými údajmi budúceho predávajúceho a záujemcu

v predmete zmluvy je definovaný čas (10 dní) na rezervovanie nehnuteľnosti záujemcovi a po tento čas ju neponúka iným záujemcom

záujemca prejavuje vážny záujem o nehnuteľnosť

v zmluve je presne definovaný objekt

presné podmienky vlastníctva budú určené v budúcej Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

v zmluve je definovaná kúpna suma nehnuteľnosti

v zmluve je definovaný rezervačný poplatok vo výške 2000 eur – v prípade uzatvorenia zmluvy rezervačný poplatok bude pripísaný k celkovej sume nehnuteľnosti

rezervačný poplatok je nenávratný

zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami

zmluva musí byť zrozumiteľná, určitá, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu je podpísaná

zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch – jeden obdrží budúci predávajúci, jeden záujemca

na zmluve sa uvádzajú dátumy, miesto podpísania a podpisy záujemcu a budúceho predávajúceho.

rezervacia budovy

Vzory zmlúv sú užitočná služba, respektíve druh bezplatnej konzultácie poskytujúcej firmou eZmluva, ktorá sa špecializuje na právne kroky ohľadom podnikateľskej činnosti – založenia či ukončenia rôznych typov spoločností, poskytnutie advokátskej služby, virtuálneho sídla firmy a podobne. Nájdete tu dokumenty, ktoré sa týkajú jednotlivých oblastí:

cenné papiere

pôžičky a úvery

verejná správa a príspevky

zmluvy pre občanov spotrebiteľov

dedičské konanie

reality a nehnuteľnosti

vzory zmlúv pre podnikateľov

podania, oznámenia, žiadosti

súdy, polícia, prokuratúra

zamestnanie